"תקנון הקלפים לאספנים" – אקולוקו

1. הגדרות

"פעילות" רכישת קלפים או השלמת אלבום קלפים וירטואלי באתר.
"משתתף" משתתף בפעילות.
"החברה" חברת ווירטואל טווינס בע"מ.
"האתר" עולם אינטרנט וירטואלי לילדים אשר כתובתו ekoloko.com ונמצא בבעלות החברה. אתר זה ישמש את החברה לשם ניהול הפעילות.
"קלפים" קלפים לאספנים של החברה הכוללים מספר רב של סוגי קלפים אשר יכול שיעשה בהם שימוש לאלבומים נוספים בהמשך.
"אלבום" אלבום לקלפים אשר ניתן לרכישה באחת מחנויות "סטימצקי" או "צומת ספרים".


2. תיאור הפעילות

2.1. משתתף המבקש לקחת חלק בפעילות יגלוש לאתר, ואם המשתתף רשום כחבר באתר יוכל להיכנס ולהשתתף בפעילות במסגרת האתר. באם אינו רשום, יבצע המשתתף רישום הכולל מילוי הפרטים כמפורט באתר.

משתתף המבקש לקחת חלק בפעילות יגלוש לאתר, ואם המשתתף רשום כחבר באתר יוכל להיכנס ולהשתתף בפעילות במסגרת האתר. באם אינו רשום, יבצע המשתתף רישום הכולל מילוי הפרטים כמפורט באתר.

2.2. מכירת הקלפים תתבצע בחבילות. ניתן לרכוש את הקלפים באתר על ידי שימוש ב"כרטיס הנדירים" ובנקודות ההפצה המורשות של החברה.

2.3 חבילת קלפים תכיל קוד שיפתח עבור המשתתף חבילת קלפים וירטואליים באתר. לקבלת הקלפים הוירטואליים יש להיכנס לאתר, ללחוץ על כפתור האלבום ולהקליד את הקוד המופיע על חבילת הקלפים. הקלפים הוירטואליים יופיעו כחלק מ"שק החפצים" של המשתתף. המשתתף יוכל לבצע החלפות של קלפים עם משתתפים אחרים או למקם את הקלפים באלבום. כל חבילת קלפים תכיל בנוסף מתנה וירטואלית שתופיע כחלק מהנכסים של המשתתף ("המתנה הוירטואלית"). המתנה הוירטואלית עשויה להיות קוקואים, המטבע הווירטואלי של אקולוקו או פריט ווירטואלי שיופיע בסל החפצים של המשתתף.

2.4. השלמת האלבום באתר תתאפשר בהשגת כל הקלפים הנדרשים להשלמתו.


3. אחריות המשתתף והחברה

3.1. חבילות הקלפים אינם ניתנים להחלפה / החזרה ולמשתתף לא תהיה כל טענה בנוגע לתוכן הקלפים אשר התקבלו בחבילה שרכש או המתנה הוירטואלית. אין באפשרות המשתתף להמיר או לשנות את הקלפים אשר התקבלו בחבילה שרכש בכל אופן שהוא, או את המתנה הוירטואלית וצורת מסירתה בכל אופן שהוא. בנוסף, המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע כפילויות בחבילות הקלפים.

3.2. המשתתף בפעילות פוטר בזה את החברה, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה, מאחריות בגין כל הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מהפעילות וזאת מכוח כל דין ו/או הסכם.


4. התחייבויות המשתתף

4.1. המשתתף בפעילות רשאי להשתמש בקלפים לצורך שימוש הפרטי בלבד באלבומו באתר בהתאם לתקנון זה וכנגד תשלום עבור הקלפים.

4.2. למעט שימושו הפרטי והאישי של המשתתף בפעילות, המשתתף אינו רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לשנות ו/או לאחסן את הקלפים הוירטואליים שהתקבלו לאחר רכישת חבילת קלפים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

4.3 המשתתף בפעילות אינו רשאי להשתמש בקלפים ו/או באלבום שבאתר למטרה מסחרית או לכל מטרה בלתי חוקית, באופן בלתי חוקי או בניגוד לאמור בתקנון זה.


5. הפרס

5.1. כל משתתף אשר ישלים תצריפים מסוימים של קלפים או סדרות שונות של קלפים בתוך האלבום שבאתר, כפי שמפורט באתר, יהיה זכאי לפרס ("הפרס"). הפרס יהיה פריט וירטואלי הניתן לשימוש באתר.

5.2. הפרס יהיה מבין סוגי פרסים שייקבעו ע"י החברה ויינתן לכל משתתף כמפורט לעיל. למען הסר ספק, יובהר כי הפרס הינו פרס חד פעמי, סופי ומוחלט וכי הוא יינתן למשתתף אשר השלים תצריפים של קלפים באלבום.

5.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב או לבטל את הפרס.

5.4. יובהר כי הפרס לא ניתן להחלפה / המרה / החזרה ולמשתתף בפעילות לא תהיה כל טענה בנוגע לתוכן הפרס וצורת מסירתו.

5.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס או אופן מימוש הפרס לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה שום זכות לטעון טענות בקשר לכך.

5.6. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהיה רשאית שלא להקנות את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.


6. כללי

6.1. בהשתתפותו בפעילות האלבום מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף או המעוניין להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג. גם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון, מסכים המשתתף או המעוניין להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

6.2. החברה רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתה במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

6.4. למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה או טעות כאמור לעיל, או בקשר לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו לה עקב פעולות כאמור.

6.5 החברה תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

6.7. החלוקה לסעיפים, כותרות הסעיפים והפנייה בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

6.8. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.
זכויות יוצרים © 2011, וירטואל טווינס בע"מ. כל הזכויות שמורות.